ایده پردازی شامل آنچه را که در ذهن وتخیل پرورانده می شود را ایده پردازی گویند و ایده به تنهایی می تواند به عنوان یک خلاقیت ونوآوری قلمداد شود
ایده پردازیایده پردازیایده پردازیایده پردازیایده پردازیایده پردازیایده پردازیایده پردازی


زمانی یک اثر به عنوان اثر فاخر وماندگار تلقی می شود که  ایده نوینی در بطن موضوع وجود دارد

برای ایده پردازی لازم است که با کمکی احجام ساده هرآنچه که در ذهن پرورانده می شود را ساخت

ایده زمانی قابل اجراست که بتوان آن را متصور ساخت حال چه با ترسیم وچه با احجامایده پردازیایده پردازیایده پردازیایده پردازیایده پردازیایده پردازیایده پردازی