گروه اطمینان مهر تا به امروز سعی بر این داشته است که به گونه ای عمل نماید که باعث بهبود کیفیت زندگی فردی  و 

در جهت افزایش راندمان فکری شود حال با این وجود  پس از هفت سال تجربه حرفه ای در عرصه طراحی و اجرا هدف والایی را سر لوحه خود قرار داده تا بتواند بر زندگی فردی تاثیر مثبتی بگذارد